CODE OF CONDUCT 2017-09-25T09:37:54+00:00

Code of Conduct

En uppförandekod – från engelskans Code of Conduct – är riktlinjer för hur ett företag eller en organisation ska bedriva sin verksamhet på ett etiskt, socialt och/eller miljömässigt riktigt sätt. Koden kan vara framtagen av företaget eller organisationen själv,eller av branschorganisationen.

Ansvarsfull verksamhet och transparens är viktiga ledstjärnor för oss på Styckmästarn. Endast ansvarsfulla företag kan se fram emot en framgångsrik framtid. Styckmästarn följer de branschriktlinjer som utfärdats av Kött- och Charkföretagen.

Djuromsorg

Företaget ställer som krav på sina underleverantörer att de följer gällande lagstiftning och tillämpliga standarder för uppfödning, transport och slakt av djur.

Produktsäkerhet

Företaget följer gällande lagstiftning och tillämpliga standarder avseende produktsäkerhet, men ställer även krav på sina underleverantörer att de följer gällande lagstiftning och tillämpliga standarder för produktsäkerhet.

Hygien

Företagets personal får fortlöpande utbildning i livsmedelshygien, både vid nyanställning och vid nya arbetsuppgifter inom företaget. Personal och besökare på olika produktionsenheter får också instruktioner om hygieniska arbetsmetoder och personlig hygien.

Spårbarhet

Företaget följer gällande lagstiftning avseende spårbarhet såväl bakåt som framåt i produktions- och distributionskedjan. Om det mot förmodan skulle uppstå problem har företaget även utarbetade rutiner för återkallande av produkter.

Produktinformation – Märkning

Företaget följer gällande lagstiftning avseende produktinformation och märkning. Grundregeln, som företaget tillämpar, är att felaktig eller utebliven märkning aldrig får vilseleda konsumenten. På så sätt kan konsumenten känna sig välinformerad och trygg när han eller hon väljer produkter från företaget.

Branschriktlinjer

Företaget följer de branschriktlinjer som utfärdats av Kött- och Charkföretagen.

Näringsinnehåll

När det märkning med näringsinnehåll följer företaget gällande lagstiftning och strävar efter att på bästa sätt informera konsumenterna om hur företagets produkter kan användas för att få till en hälsosam och näringsriktig kosthållning.

Ansvarsfull användning av tillsatser

Företaget följer gällande lagstiftning när det gäller användningen av tillsatser och utvärderar kontinuerligt hur nödvändiga tillsatserna är och använder bara sådana tillsatser som är viktiga med tanke på produktsäkerhet och produktegenskaper.

Miljöhänsyn

Företaget följer gällande miljölagstiftning. Företaget åtar sig även att minska den direkta miljöpåverkan från den praktiska verksamheten, som följaktligen ständigt övervakas och optimeras. Därutöver ska företaget kontinuerligt utreda hur matsvinnet kan minimeras.

Myndighetsrelationer

För företaget är ömsesidig förståelse och en nära relation till myndigheterna av största vikt för den dagliga verksamheten. En fungerande relation innebär att företaget visar respekt för myndigheternas roll och delar med sig av sina erfarenheter.

Arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatsen

Företaget följer gällande arbetsmiljölagstiftning och ger alla arbetsenheter lämpliga instruktioner, till exempel om säkra arbetsmetoder, och kontrollerar vidare att instruktionerna följs.

Jämlikhet

Företaget accepterar inte något slags diskriminering av medarbetare. Kvalificerade sökande ges samma möjligheter till anställning och till karriär, löne- och kompetensutveckling – oavsett religion, etniskt eller nationellt ursprung, kön, sexuell läggning, ålder eller funktionshinder.

Trakasserier

Företaget är beslutet att hålla arbetsplatserna fria från trakasserier. Alla handlingar som en enskild individ eller en grupp av individer kan uppfatta som ovälkomna, förödmjukande eller fientliga kan betraktas som trakasserier. Handlingar av det slaget accepteras inte på företaget.

Föreningsfrihet

I enlighet med lokal lagstiftning är alla medarbetare fria att starta eller delta i facklig verksamhet. Styckmästarn erkänner rätten till kollektiva förhandlingar avseende anställningsvillkor.

”Whistleblower”

Företaget strävar efter att göra affärer på ett ärligt och lagligt sätt. Samtidigt är vi medvetna om att alla organisationer kan råka ut för misskötsel. Företaget anser att det är samtliga anställdas plikt att göra allt för att minimera risken för misskötsel inom organisationen samt att så snabbt som möjligt agera när brister upptäcks. Genom att uppmuntra till en öppen och ansvarstagande företagskultur är företaget övertygat om att situationer med misskötsel kan förebyggas. Syftet med ”whistleblowerpolicyn” är att företagets medarbetare ska känna sig trygga och veta att de kan framföra klagomål som rör företaget utan rädsla för negativa konsekvenser. Företagets anställda ska känna att de anmälningar som görs enligt ”whistleblowerpolicyn” blir tagna på allvar samt hanteras professionellt och konfidentiellt.

Löner – skatter

Företaget är beslutet att ge sina medarbetare konkurrenskraftiga löner. Styckmästarn följer därför kollektivavtalet för LIVS. Löner betalas ut regelbundet enligt ett skriftligt anställningskontrakt och skatter och avgifter inbetalas enligt gällande lagstiftning.

Kartellbekämpning och sund konkurrens

Företagets affärsbeslut fattas med företagets bästa för ögonen och står helt fria från avtal som skulle kunna hämma eller förhindra fri konkurrens.

Konsumenträttigheter

Styckmästarn agerar alltid enligt god affärssed och enligt konsumentköplagen vid kontakt med konsumenterna men säkerställer också att varor och tjänster motsvarar legala krav.

Code of Conduct – är riktlinjer för hur vi på Styckmästarn ska bedriva vår verksamhet på ett etiskt, socialt och/eller miljömässigt riktigt sätt.
Code of Conduct – är riktlinjer för hur vi på Styckmästarn ska bedriva vår verksamhet på ett etiskt, socialt och/eller miljömässigt riktigt sätt.