TRADITION2017-09-25T10:02:38+00:00

Slakthusets historia

Att slakta djur har varit något som människosläktet ägnat sig åt så länge man funnits på jorden. Detta till trots dröjde det i Sverige ända till 1622 innan formella föreskrifter och stadgar kom till rörande slaktaryrket och upprättandet av slakthus i städerna. Framför allt handlade det då om att på det sättet dra in skatt till staten.

 

1726 uppfördes det första slakthuset i Göteborg och det låg mellan ”Kronobageriet och Jöns i Högens arvingars gård” vid nuvarande Norra Hamngatan.

 

1744 byggdes ett nytt och större slakthus i hörnet av Köpmans- och Nils Ericsonsgatan. 1813 förstördes emellertid detta i en stor brand. En träbod utanför Drottningporten användes sedan som provisoriskt slakthus fram till 1835 då en ny byggnad stod klar i bastionen Johannes Rex. Denna måste dock rivas 20 år senare för att ge plats åt järnvägen.

 

Nu flyttade verksamheten till nya lokaler vid ån nedanför Fattighusdämmet mellan gamla kyrkogården och Gårdavägen.

 

30 maj 1901 anvisar så stadsfullmäktige i Göteborg egendomen Marieholm, belägen i förstaden Gamlestaden mellan Bergslagernas och Västergötland-Göteborgs järnvägslinjer, till område för ett nytt slakthus.

 

Till arkitekt för bygget utses Otto L. Dymling.

 

Bygget påbörjas den 20 september 1902 genom fyllningsarbeten för höjning av tomten, ett arbete som pågick halvtannat år.

 

I början av 1903 inleds pålnings- och grundläggningsarbetena. Sockelsättning och murningsarbeten tar sin början i juni samma år och den 1 september 1904 är samtliga byggnader under tak.

 

Parallellt med dessa arbeten jobbade man med kyl- och belysningsanläggningar, vatten och avlopp, maskininstallationer, inredning, måleri, snickeri, golvläggning samt putsning av diverse ytor.

 

I juni 1905 var därmed samtliga byggnader klara för avsyning.

 

Mellan maj och augusti sommaren 1905 utförs arbetet att belägga gatorna inom området med sten och makadam.

En långvarig tradition.

Totalt stod nu 24 byggnader färdiga i området. De delades in i fem grupper:

A. Förgården med däromkring liggande byggnader.
B. Kreatursgården.
C. Slaktgården.
D. Häst- och sanitetsslakthusen med därtill hörande observationsstallar.
E. Undersökningsbyrån för infört kött.

Detta var en för den här tiden mycket modern anläggning som togs i bruk. Otaliga är de djur som gått sitt öde till mötes i de olika slakthallarna. Sedan 1967 förekommer dock inte längre någon slakt här.